วิธีสอนแบบโครงงาน (Project Method)

         ความหมาย

          วิธีสอนแบบโครงงาน หมายถึง เป็นการสอนที่ให้นักเรียนเป็นหมู่หรือรายบุคคลได้วาง โครงงานและดำเนินงานให้           เสร็จตามโครงการนั้น นับว่าเป็นการสอนที่สอดคล้องกับสภาพชีวิตจริง เด็กจะทำงานนี้ด้วยการตั้งปัญหา ดำเนินการ  แก้ปัญหาด้วยการลงมือทำจริงๆ(สุพิน บุญชูวงศ์ .2530:59)

 

      ความมุ่งหมาย

1.เพื่อฝึกให้เกิดความรับผิดชอบในการทำงานต่างๆ

2.เพื่อให้นักเรียนฝึกแก้ปัญหาด้วยการใช้ความคิด

3.เพื่อฝึกดำเนินงานตามความมุ่งหวังที่ตั้งไว้

 

      ขั้นตอนในการสอน

 ขั้นตอนที่ 1.ขั้นกำหนดความมุ่งหมาย เป็นขั้นกำหนดความมุ่งหมายและลักษณะโครงการโดยตัวนักเรียน ครูจะเป็นผู้ที่คอยชี้แนะ ให้นักเรียนตั้งความมุ่งหมายของการเรียนว่าเราจะเรียนเพื่ออะไร

 ขั้นตอนที่ 2. ขั้นวางแผนหรือวางโครงการ เป็นขั้นที่มีคุณค่าต่อนักเรียนเป็นอย่างมาก คือ นักเรียนจะช่วยกันว่างแผนว่าทำอย่างไร จึงจะบรรลุถึงจุดหมายจะใช้วิธีการใดในการทำกิจกรรมแล้วจึงทำกิจกรรมที่เหมาะสม

ขั้นตอนที่ 3. ขั้นดำเนินการ เป็นขั้นลงมือกระทำกิจกรรมหรือลงมือแก้ปัญหา นักเรียนเริ่มงานตามแผนโดยทำกิจกรรมตามที่ตกลงไว้แล้ว ครูคอยส่งเสริมให้นักเรียนได้กระทำตามความมุ่งหมายที่กำหนดไว้ ให้นักเรียนคิดและตัดสินใจด้วยตนเองให้มากที่สุดและควรชี้แนะให้นักเรียนรู้จักวัดผลการทำงานเป็นระยะๆ เพื่อการทำกิจกรรมจะได้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

ขั้นตอนที่ 4. ขั้นประเมินผล หรืออาจเรียกว่า ขั้นสอบสวนพิจารณานักเรียน ทำการประเมินผลว่ากิจกรรมหรือโครงการที่กำหนดนั้นบรรลุผลตามความมุ่งหมายที่ตั้งไว้หรือไม่มีข้อบกพร่องอย่างไร และควรแก้ไขให้ดีขึ้นอย่างไร

 

ข้อดีข้อจำกัด

ข้อดี

1.นักเรียนมีความสนใจเพราะได้ปฎิบัติจริง

2.ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และการทำงานอย่างมีแผน และให้รู้จักประเมินผลงานของตนเอง

3.ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ตามวิธีของธรรมชาติ และให้มีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วย

4.ฝึกให้นักเรียนได้รู้จักแก้ปัญหา เพื่อเตรียมพร้อมที่จะเผชิญสภาพสังคมจริงๆ

 

ข้อจำกัด

1.เสียเวลามากและเสียค่าใช้จ่ายสูง

2.ประสบการณ์ในชีวิตจริงหลายอย่างไม่สามารถจะวางแผนและทำกิจกรรมได้

3.ถ้าครูไม่มีความรู้พอเพียง การสอนจะประสบความล้มเหลว

4.อาจทำให้นักเรียนได้รับความรู้ที่เป้นหลักวิชาไม่เพียงพอ

 

 

บรรณานุกรม

สุพิน บุญชูวงศ์.(2538).หลักการสอน.กรุงเทพ: (ม.ป.ป)

อินทิรา บุณยาทร.(2542).หลักการสอน.กรุงเทพ .โปรแกรมวิชาการปฐมศึกษา คณะครุศาสตร์สถาบันราชภัฎสมเด็จเจ้าพระยา.

ชัยรัตน์ บุมี.(ม.ป.ป.).เอกสารประกอบการสอนวิชา พฤติกรรมการสอนวิชาคอมพิวเตอร์.กำแพงเพชร:โปรแกรมคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร

พรรณี   ชูทัย   เจนจิต . ๒๕๓๘ . จิตวิทยาการเรียนการสอน.  พิมพ์ครั้งที่  ๔ ; กรุงเทพ , บริษัทคอมแพคท์พริ้นท์จำกัด.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s