วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม (Committee Work Method)

 ความหมาย

วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทำงาน หมายถึง เป็นวิธีสอนที่ครูมอบหมายให้นักเรียนทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มร่วมมือกันศึกษาช่วยกันค้นคว้าหาวิธีการแก้ปัญหาหรือปฏิบัติกิจกรรมตามความสามารถ ความถนัด หรือความสนใจ เป็นการฝึกให้นักเรียนทำงานร่วมกันตามวิถีแห่งประชาธิปไตย ทุกคนจะต้องดำเนินการตามที่มอบหมายให้ เป็นวิธีที่ช่วยในการฝึกฝนนักเรียนให้ได้รับประสบการณ์ตรงได้เรียนรู้เพื่อนร่วมงานแต่ต้องดำเนินการอย่างมีหลักเกณฑ์ ครูจะต้องวางแผนให้นักเรียนทุกคนในแต่ละกลุ่มปฎิบัติงานอย่างเคร่งครัด(ชัยรัตน์ บุมี .ม.ป.ป:84)

 

ความมุ่งหมาย

1.เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในการทำงานร่วม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำงานอย่างมีระบบและเป็นระเบียนวินัย

2.เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะในการแก้ปัญหาตามวิธีทางวิทยาศาสตร์ มีการศึกษาค้นคว้าและการค้นหาและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

3.เพื่อฝึกให้นักเรียนเลือกที่จะทำตามที่สนใจ ความถนัด ความสามารถ

 

ขั้นตอนการสอน

 ขั้นตอนที่1. ครูและนักเรียนร่วมกันกำหนดความมุ่งหมายของการทำงานในแต่ละกลุ่ม ขั้นตอนนี้เป็น

ขั้นที่กำหนดความมุ่งหมายและวิธีการทำงานอย่างละเอียด

ขั้นตอนที่2. ครูเสนอแนะแหล่งวิทยาการที่จะใช้ค้นคว้าหาความรู้ ได้แก่ บอกรายละเอียดของหนังสือที่

ใช้ในการศึกษาค้นคว้า

ขั้นตอนที่3. นักเรียนร่วมกันวางแผนและปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ขั้นตอนที่4. ครูและนักเรียนประเมินผลการทำงาน ในกรณีที่เป็นครูให้สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน

ในการปฏิบัติงาน ในกรณีนักเรียนร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติงานในกลุ่มตนเองโดยบอกขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลที่ได้รับ และการพัฒนางานในโอกาสต่อไป

 

ข้อดี

1.สามารถแสดงออกซึ่งความคิดเห็นของตนเองได้อย่างเต็มที่

2.เปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกทำงานตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ

3.ผู้เรียนด้วยความกระตือรือร้น เพราะได้ลงมือปฎิบัติตลอดเวลา

4.ผู้สอนสามารถใช้ประกอบได้ทุกวิชาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

5.ทำงานเสร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเพราะผู้เรียนได้ช่วยกันคิดช่วยกันทำได้พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

 

ข้อจำกัด

ถ้าผู้สอนไม่เตรียมขั้นตอนในการสอน ไม่เตรียมสื่อการเรียนการสอน ไม่เตรียมงาน มอบหมายมาอย่างกระจ่างชัดเจน ความสำเร็จก็จะไม่บรรลุตามเป้าหมาย

 

บรรณานุกรม

สุพิน บุญชูวงศ์.(2538).หลักการสอน.กรุงเทพ: (ม.ป.ป)

อินทิรา บุณยาทร.(2542).หลักการสอน.กรุงเทพ .โปรแกรมวิชาการปฐมศึกษา คณะครุศาสตร์สถาบันราชภัฎสมเด็จเจ้าพระยา.

ชัยรัตน์ บุมี.(ม.ป.ป.).เอกสารประกอบการสอนวิชา พฤติกรรมการสอนวิชาคอมพิวเตอร์.กำแพงเพชร:โปรแกรมคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร

พรรณี   ชูทัย   เจนจิต . ๒๕๓๘ . จิตวิทยาการเรียนการสอน.  พิมพ์ครั้งที่  ๔ ; กรุงเทพ , บริษัทคอมแพคท์พริ้นท์จำกัด.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s