วิธีสอนแบบสาธิต (Demonstration Method)

ความหมาย

วิธีสอนแบบสาธิต หมายถึง วิธีสอนที่ครูมีหน้าที่ในการวางแผนในการเรียนการสอนเป็นส่วนใหญ่ โดยมีการแสดงหรือการกระทำให้ดูเป็นตัวอย่าง นักเรียนจะเกิดการเรียนรู้จากการสังเกต การฟัง การกระทำ หรือการแสดง และอาจเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมบ้าง ดีกว่าที่ครูไปอธิบายเพียงปากเปล่าอย่างเดียว(สุพิน บุญชูวงศ์ .2530:56)

 

ความมุ่งหมาย

1.เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น

2.เพื่อช่วยอธิบายเนื้อหาที่ยาก ซึ้งต้องใช้เวลามาก ให้เข้าใจมากขึ้นและประหยัดเวลา การสาธิตจะทำให้นักเรียนได้เห็นขั้นตอนและจะทำให้เข้าใจมากขึ้น

3.เพื่อพัฒนาการฟังและสรุปเนื้อหาในการสอนโดยวิธีสาธิต และสังเกตขั้นตอนต่างๆ แล้วสรุปผลของการสาธิตนั้น

4.เพื่อแสดงวิธีการปฎิบัติงาน ซึ้งไม่สามารถอธิบายได้ด้วยคำพูด

5.เพื่อสรุปการประเมินผลความเข้าใจในบทเรียน

6. เพื่อใช้ทบทวนบทเรียน

 

ขั้นตอนในการสอน

ขั้นตอนที่ 1.กำหนดจุดหมายของการสาธิตให้ชัดเจน และต้องสาธิตให้เหมาะสมกับเนื้อหาด้วย

ขั้นตอนที่ 2.เตรียมอุปกรณ์ในการสาธิตให้พร้อม และตรวจสอบความสมบรูณ์ของอุปกรณ์

ขั้นตอนที่ 3.เตรียมกระบวนการสาธิต เช่น กำหนดเวลาและขั้นตอน จะเริ่มดำเนินการ และจบลงอย่างไร ผู้สาธิต

ต้องเข้าใจในขั้นตอนต่างๆเหล่านี้อย่างละเอียดแจ่มแจ้งด้วย

ขั้นตอนที่ 4.ทดลองสาธิตก่อนสอน ควรทดลองเพื่อตรวจสอบความพร้อมตลอดจนผลที่จะเกิดขึ้น เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในเวลาสอน

ขั้นตอนที่ 5.ต้องจัดทำคู่มือคำแนะนำหรือข้อสังเกตในการสาธิต เพื่อที่นักเรียนจะได้ใช้ประกอบในขณะที่มีการสาธิต

ขั้นตอนที่ 6.เมื่อการสาธิตเสร็จสิ้นแล้ว นักเรียนควรได้ทำการสาธิตซ้ำอีก เพื่อเน้นให้เกิดความสนใจดีขึ้น

ขั้นตอนที่ 7.จัดเตรียมกิจกรรมหลังจากการสาธิตเพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าหรือประโยชน์ของการสาธิตนั้นๆ

ขั้นตอนที่ 8.ประเมินผลการสาธิต โดยพิจารณาจากพฤติกรรมของนักเรียนและผลของการเรียนรู้ การประเมินผลควรมีกิจกรรมหรือเครื่องมือ เช่น การทดสอบ การให้แสดงความคิดเห็น หรือการอภิปรายประกอบ

 

ข้อดีและข้อจำกัด

ข้อดี

1.ช่วยให้เห็นความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกันของเนื้อหาอย่างชัดเจน

2.ทำให้นักเรียนมีความคงทนมากขึ้น

3.เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำกิจกรรมในแต่ล่ะวัน

4.เป็นเครื่องช่วยวัดจุดสำคัญของบทเรียน

5.เป็นการเชื่อมโยงเนื้อหาให้เกิดขึ้นในจิตใจของนักเรียน

6.ทำให้นักเรียนตระหนักถึงความต้องการที่จะต้องศึกษามากขึ้น

 

ข้อจำกัด

1.เป็นการยากที่จะทำให้นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมได้

2.ครูต้องชำนาญในการใช้เทคนิคหลายๆอย่าง

3. ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธิตเท่าที่จะทำได้

4.การสาธิตที่ติดขัด บกพร่อง จะไม่เป็นผลดีโดยตรงต่อการเรียนการสอน

 

 

บรรณานุกรม

สุพิน บุญชูวงศ์.(2538).หลักการสอน.กรุงเทพ: (ม.ป.ป)

อินทิรา บุณยาทร.(2542).หลักการสอน.กรุงเทพ .โปรแกรมวิชาการปฐมศึกษา คณะครุศาสตร์สถาบันราชภัฎสมเด็จเจ้าพระยา.

ชัยรัตน์ บุมี.(ม.ป.ป.).เอกสารประกอบการสอนวิชา พฤติกรรมการสอนวิชาคอมพิวเตอร์.กำแพงเพชร:โปรแกรมคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร

พรรณี   ชูทัย   เจนจิต . ๒๕๓๘ . จิตวิทยาการเรียนการสอน.  พิมพ์ครั้งที่  ๔ ; กรุงเทพ , บริษัทคอมแพคท์พริ้นท์จำกัด.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s