วิธีสอนแบบบรรยาย (Lecture Method)

ความหมาย

วิธีสอนแบบบรรยาย หมายถึง วิธีสอนที่ครูพูด บอกเล่า หรืออธิบายเนื้อหาหรือเรื่องราวต่างๆ ให้นักเรียนฟัง ไม่ว่าจะเป็นเวลาสั้นยาวเพียงใด ผู้สอนจะเป็นฝ่ายเตรียมการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวต่างๆ มาแล้ว นักเรียนเป็นฝ่ายมารับผลการศึกษาค้นคว้านั้น  โดยทั่วไปจะเป็นการสื่อความหมายทางเดียว คือ จากครูไปสู่นักเรียน โดยนักเรียนจะมีโอกาสมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนน้อย(สุพิน บุญชูวงศ์ .2530:54)

 

ความมุ่งหมาย

1.เพื่อช่วยแนะนำแนวทางในการอ่านหนังสือของนักเรียน

2.เพื่อใช้ในการตอบคำถามหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

3.เพื่อช่วยประหยัดเวลาในการค้นคว้าและทดลองบางเรื่อง

4.เพื่อใช้อธิบายบทเรียนที่ยาก เพื่อนำทางให้เด็กเข้าใจ และยั่วยุให้เด็กสนใจ

5.เพื่อต้องการสรุปบทเรียนหรือทบทวน

 

ขั้นตอนในการสอน

ขั้นตอนที่ 1.การเตรียมการบรรยาย ประกอบด้วย

1.1 กำหนดจุดมุ่งหมายในการสอนเนื้อหาวิชานั้นให้ชัดเจน

1.2 หาวิธีเร้าความสนใจของผู้เรียนโดยเตรียมอุปกรณ์การสอนต่างๆ

1.3 ใช้วิธีการสอนแบบอื่นร่วมด้วย เพื่อให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น เช่น วิธีสอนแบบอุปนัย วิธีสอนแบบนิรนัย

ขั้นตอนที่ 2. การดำเนินการสอน ประกอบด้วย

2.1 การบรรยายอาจเริ่มจากการเสนอปัญหาหรือตั้งคำถามเพื่อนำไปสู่การบรรยาย

2.2 ครูต้องใช้คำถามอยู่เสมอเพื่อให้นักเรียนสนใจในการเรียน และตื่นตัวที่จะเรียนรู้

2.3ใช้สื่อในการสอนเพื่อเพิ่มความสนใจในการเรียน และใช้ลีลาในการพูดที่น่าสนใจด้วย

ขั้นตอนที่ 3 การสรุปผลการเรียน

3.1 สรุปเนื้อหาที่เรียนมาให้นักเรียนได้ฟังอีกรอบ

3.2 ตั้งปัญหาเพื่อให้นักเรียนคิดวิเคราะห์

3.3 เปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัย

 

ข้อดีและข้อจำกัด

ข้อดี

1.สอนได้เร็ว

2.สอนไม่จำกัดจำนวน ใช้สอนตั้งแต่กลุ่มเล็กจนถึงกลุ่มใหญ่

3.เหมาะสำหรับเนื้อหาที่ยากทำให้ง่ายขึ้น ง่ายแกการเข้าใจ

4.ส่งเสริมทักษะการย่อและเขียน

ข้อจำกัด

1.นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนน้อย ทำให้หมดความสนใจ ถ้านั่งฟังมากเกินไป

2.นักเรียนบางกลุ่มอาจตามไม่ค่อยทัน จะทำให้ไม่เข้าใจและเกิดความเบื่อหน่าย

3.ไม่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ไม่เหมาะสำหรับการสอนระดับประถมศึกษา

 

บรรณานุกรม

สุพิน บุญชูวงศ์.(2538).หลักการสอน.กรุงเทพ: (ม.ป.ป)

อินทิรา บุณยาทร.(2542).หลักการสอน.กรุงเทพ .โปรแกรมวิชาการปฐมศึกษา คณะครุศาสตร์สถาบันราชภัฎสมเด็จเจ้าพระยา.

ชัยรัตน์ บุมี.(ม.ป.ป.).เอกสารประกอบการสอนวิชา พฤติกรรมการสอนวิชาคอมพิวเตอร์.กำแพงเพชร:โปรแกรมคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร

พรรณี   ชูทัย   เจนจิต . ๒๕๓๘ . จิตวิทยาการเรียนการสอน.  พิมพ์ครั้งที่  ๔ ; กรุงเทพ , บริษัทคอมแพคท์พริ้นท์จำกัด.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s